Každá demokratická krajina má stabilné zákony. Ich úpravami vzniká čoraz modernejšia verzia štátu, kde ľudia žijú slobodne a bezpečne. Predominantne konzervatívny parlament však Slovensko napriek jasnému cieľu postupne začína obracať nazad.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Legislatíva zhoršuje situáciu LGBT+ komunity a rodovej rovnosti prostredníctvom novelizácií zákonov a odmietania kladných opatrení zo strany Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo chrániť práva homosexuálov, ktoré však akosi čoraz viac ustupujú do pozadia.

Podpísaný bol tiež Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách, domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) už pri jeho vzniku v roku 2011. Samotný dohovor však Slovensko neratifikovalo.

Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu či náboženstvo

Slovensko garantuje základné ľudské práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky z roku 1992 spolu s ďalšími medzinárodnými zákonmi uvedenými v dohovoroch ako Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a iné.

Národná rada SR ale v roku 2014 prijala ústavný zákon, v ktorom článok 41 zákona definuje manželstvo ako „jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy“, čím sa dostáva do rozporu s medzinárodným právom a právom Európskej únie v oblasti ľudských práv.

Amnesty International symbol
Zdroj: amnesty.sk

Ľudskoprávne celky ako Výbor OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Výbor pre ľudské práva alebo Európsky súd pre ľudské práva deklarujú, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná.

„Prijatie tohto zákona predstavuje pre Slovensko jasný krok späť v jeho povinnosti bojovať proti všetkým formám diskriminácie a je v rozpore s pozitívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté práve na splnenie tohto cieľa,“ uviedla v roku 2014 Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko. „Odňať párom rovnakého pohlavia možnosť uzavrieť manželstvo môže viesť k diskriminácii v iných oblastiach života, vrátane prístupu k tovaru a službám,“ komentovala Dobošová.

Napriek definícii Slovenskej republiky ako krajiny bez väzby k ideológii či náboženstvu v Ústave SR sa počas posledných prezidentských i parlamentných volieb konzervatívne strany prezentovali zmenami zákonov silne inšpirovanými kresťanským hodnotovým systémom. Návrh na zmenu Ústavy predostrela pred šiestimi rokmi vtedajšia politická strana KDH (Kresťanskodemokratické hnutie).

Politici odmietajú uviesť Istanbulský dohovor do praxe

Tematika Istanbulského dohovoru priamo nesúvisí s riešením práv a slobôd transrodových občanov. Napriek danej skutočnosti sa väčšina politických predstaviteľov opiera o argument v znení „gender ideológia“. Pod názvom majú na mysli najmä presadzovanie práv transrodových ľudí.

Stav ratifikácie Istanbulského dohovoru v EÚ
Zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Bývalý sudca Najvyššieho súdu, bývalý podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin v novembri minulého roka o téme hovoril v relácii Informačná Vojna: „Maroš Kuffa ma, mimochodom, ako prvý presviedčal, aby som kandidoval na prezidenta. Asi aj preto, lebo vedel, že agenda úchylákov, Istanbulský dohovor, cezo mňa nikdy neprejde. Nikdy nedovolím zavádzanie viacerých pohlaví, pedofílie, kanibalizmu, čo sú agendy na rozklad rodiny a de facto štátu.“

JUDr. Štefan Harabin
Zdroj: oficiálny FB profil JUDr. Štefana Harabina

K napätej situácii Istanbulského dohovoru sa negatívne vyjadrili aj iní výrazní politici.

„Pevne verím, že na základe vyjadrenia parlamentu a definitívneho odmietnutia ratifikácie by pani prezidentka a všetky príslušné inštitúcie mohli informovať Radu Európy, že sa SR nestane zmluvnou stranou dokumentu, ktorý vyvoláva napätie v spoločnosti,“ uviedol vo februári vtedajší premiér Peter Pellegrini po rokovaní kabinetu. „Ak sa tak nestane, budem sa snažiť o proces späťvzatia, stiahnutia podpisu k ratifikácii,“ dodal.

Rodová rovnosť znamená rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi

Politickú scénu na Slovensku pohltila polemika o skutočnom význame rodu. Tento termín je často spájaný hlavne s otázkou rovnosti žien.

Spoluzakladateľka Women at Work, exkluzívnej podpornej skupiny pre ženy v Anglicku, ktorá vyrovnáva rodinný a pracovný život, Caroline Strachanová tvrdí, že rodová rovnosť nie je len o ženách: „Hlboko zakorenené sexistické názory, niektoré vedomé, niektoré nevedomé, pochádzajú od mužov aj žien.“

Strachanová preberá aj témy ako materská dovolenka, z ktorej podľa nej spoločnosť vytvorila čistú záležitosť matiek a zároveň sa odvracia od mužov ako otcov.

článok 6 Istanbulského dohovoru
zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Článok 14 Istanbulského dohovoru
Zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Slovensko sa podľa indexu rodovej rovnosti pre rok 2019 pod záštitou EIGE zaraďuje medzi členské štáty Európskej únie s najnižšou mierou rodovej rovnosti. Rizikovými oblasťami rovnosti medzi ženami a mužmi v praxi sú mocenské a vedúce pozície, starostlivosť o domácnosť, deti a starších ľudí a vzdelanie.

S nízkou hodnotou 26.8 v indexe figuruje oblasť mocenských pozícií. Podľa EIGE Slovensko v období medzi rokmi 2005 a 2017 svoj index zvýšilo, ale stále je nižší, než index EÚ za rovnaké časové rozmedzie.

Index rodovej rovnosti pre rok 2019
Zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Index rodovej rovnosti pre rok 2019, Slovensko
Zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Minulosť bola homosexualite naklonená

Americký profesor politických vied Brent Pickett vo svojej knihe Historický slovník homosexuality poukazuje na faktografické pozadie dejín homosexuality a postoja spoločnosti k nej. Dr. Pickett spočiatku venuje pozornosť najmä kultúram s menej známou náklonnosťou k homosexuálnemu správaniu.

Neskôr však píše aj o Aristetolovom pohľade na Keltov, ktorí mali príležitosť kontaktovať starovekých Grékov. Podľa Aristotela mali Kelti pozitívny prístup k homosexualite v politike.

Okrem keltskej kultúry bolo homosexuálne správanie akceptované aj v iných oblastiach sveta charakterizovaných pohanstvom. V mnohých starovekých i ranejších kultúrach boli okrem homosexuálov vysoko vážené aj ženy. Nie vždy však išlo o matriachárne usporiadanie spoločnosti, ako napríklad v niektorých dnešných ázijských štátoch.

Jedno z najdrvivejších období zakazovania homosexuality a rovnoprávneho vnímania žien nastalo až po rozšírení kresťanstva a systematického vyhladzovania dávnych zvykov a tradícií. Tento fakt teda aj naďalej posilňuje otázku: Čo je v našej spoločnosti skutočne to správne, tradičné, slovenské?


Zdroje:
Ilustračný obrázok: osobný archív Matúša Jána Capka
Literatúra: Historical Dictionary of Homosexuality (Brent Pickett), Ústava Slovenskej republiky (1992), Ústava Slovenskej republiky (aktuálne znenie), amnesty.sk, eige.europa.eu, ohchr.org

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →