„Som pansexuál, pretože milujem človeka pre to, kým skutočne jepod vrstvami zbytočného a od narodenia do nás vtesávaného správania.“

– Ash, z knihy Safe Zones: Training Allies of LGBTQIA+ Young Adults od Kerry John Poynter

Pansexualita je sexuálna identita, definovaná ako potenciálna príťažlivosť (sexuálna, romantická, emocionálna) voči všetkým jednotlivcom bez ohľadu na ich pohlavie, rodovú identitu a rodové vyjadrenie.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Môžeme ju onálepkovať ako „gender-blind“ alebo „not limited in sexual choice.“
Pansexualita je rodovo neutrálny pojem (rovnako ako Queer), ktorý nenúti nositeľov identifikovať svoje pohlavie vo vzťahu k objektom túžby. Teda môže byť viac preferovaný ľuďmi, ktorí sa nestotožňujú so svojím biologickým pohlavím.

Symbol pansexuality

Napriek súčasnému nárastu ľudí, ktorí sa identifikujú ako pansexuáli, existuje len málo výskumov tejto problematiky. V americkej štúdií s 258 neheterosexuálnymi účastníkmi (priemerný vek 26,5), sa 26,8% označilo ako pansexuál. Podobný výsledok zaznamenal aj následný americký prieskum s 448 neheterosexuálnymi účastníkmi (priemerný vek 26,4), kedy sa za pansexuálnu identitu hlásilo 15,6%. Celkovo išlo o päťnásobne viac žien ako mužov.

„Hearts not parts.“

-Termín pansexuálnych komunít určený na demonštráciu presvedčenia svojej orientácie, zameranej na srdce človeka (angl. heart) a nie na jeho orgány a genitálie (angl. parts). Niektorí ľudia ho považujú za transfobický a redukujúci primárne zameranie iných sexuálnych orientácií (napr. homosexuálov, bisexuálov atď) len na pohlavné znaky.

Pansexualita je viac ako len identita ležiaca na spektre súčasnej pohlavnej identifikácie. Ak bisexualita rozbíja binárne chápanie sexuality (ako homosexuality a heterosexuality), pansexualita rozvracia samotnú podstatu konštruktov akobiologické pohlavie (angl. sex)arodovú identitu (angl. gender), pretože sú pre ňu bezvýznamné.

História

Pôvod slova je zakorenený v starej gréčtine a je tvorený predponou pan, s významom všetko alebo každý.

Pojem pansexualizmus prvýkrát použil Sigmund Freud v roku 1914 vo vývoji psychoanalytických teórií ako demonštráciu názoru, že sexuálny inštinkt je hnacou silou a motiváciou všetkého druhu ľudského správania a činnosti (psychickej a fyzickej). Táto definícia však nezodpovedá súčasnému významu slova pansexualita.

Napriek tomu, že dnes je už všeobecne známy fakt, že sexualita človeka nie je meniacim sa módnym trendom, v roku 1974 New York Times uviedol v článku o sexuálnej revolúcii: „Vidíme, že veľa ľudí sa tento rok stáva bisexuálmi. Zdá sa, že sa to líši od homosexuálov, ktorí boli populárni minulý rok… vieme, čo príde budúcu sezónu. Je to pansexualita.“

V nasledujúcich rokoch sa pansexualita rozširovala, ale ešte nie v súčasnom slova zmysle. Bola spájaná s povoľnosťou v širokom spektre sexuálnych zážitkov a pravdepodobne spopularizovaná vďaka BDSM a kink komunite.

Jej podstata v dnešnom chápaní bola sčasti opísaná Thomasom Gellerom v roku 1990 v práci Bisexuality: A Reader and Sourcebook. V kapitole Bi-Lexicon uvádza menej známe alternatívne definície pre bisexualitu, konkrétne „osoba, ktorej sexuálne záujmy zahŕňajú aj príslušníkov rodových menšín.“

To o dva roky neskôr viedlo Paulu Rustovu k článku, v ktorom žiadala o náhradu slova bisexuál u ľudí, ktorí si nevyberajú svojich partnerov na základe pohlavia za slovo pansexuál alebo pansenzuál (ako vyjadrenie príťažlivosti založenej skôr na osobnosti a vytváraní si duševného spojenia).

Najväčší rozmach dosiahla pansexualita v roku 2002, kedy komunita LiveJournal publikovala príspevok s názvom Som pansexuál, kde vyhlásila: „Sme tu, aby sme podporili pansexuálov, diskutovali o pansexuálnych problémoch a priblížili pansexualitu.“

V dnešných časoch jestvujú pre túto časť LGBT+ komunity dva významné dátumy – 8. december ako Deň Pansexuálnej hrdosti a 24. máj ako Deň pansexuálnej a panromantickej informovanosti a viditeľnosti.

Rozdiel medzi pansexualitou, bisexualitou, omnisexualitou, plurisexualitou, polysexualitou, sapiosexualitou a queer

Keďže v minulosti bola bisexualita považovaná za všeobjímajúci pojem vrátane pansexuality, často si tieto dva pojmy ľudia zamieňajú a ešte omnoho častejšie uvádzajú omnisexualitu ako synonymum pansexuality. Queer je menej známy pojem, ktorý sa s pansexualitou stretáva v nepotrebe identifikácie pohlavia na strane človeka vyjadrujúceho svoju sexuálnu orientáciu. Plurisexualita, polysexualita a sapiosexualita sú takmer neznáme pojmy, zdieľajúce určité prvky pansexuality. Termíny sa však líšia na rôznych úrovniach.

  • Bisexualita zahŕňa romantickú a sexuálnu príťažlivosť k dvom pohlaviam (mužom a ženám). Niekedy je označovaná ako tretia kategória binárnej identity (umiestnená medzi homosexualitou a heterosexualitou).
  • Omnisexualitaje termín označujúci ľudí, ktorých priťahujú všetky pohlavia naprieč celým rodovým spektrom. Oproti pansexualite sa líši v tom, že omnisexuál sa pri svojom objekte túžby berie do úvahy aj pohlavie.
  • Pansexualita je výraz označujúci ľudí, ktorí sú priťahovaní všetkými jednotlivcami bez ohľadu na pohlavie.
  • Plurisexualita – je kolektívny výraz zachytávajúci príťažlivosť pre viac ako jedno pohlavie. Je to zastrešujúci pojem, do ktorého spadá aj napr. bisexualita.
  • Polysexualita – termín označujúci príťažlivosť pre mnohé, ale nie nevyhnutne všetky pohlavia (opak monosexuality).
  • Queer – zastrešujúci pojem pre všetkých, ktorí sa nezaraďujú svojou identitou jednoznačne k mužom alebo ženám. Ich sexuálna orientácia sa môže líšiť, teda môžu byť pansexuálmi, heterosexuálmi, bisexuálmi atď.
  • Sapiosexualita – termín odkazujúci na príťažlivosť založenú na inteligencii bez ohľadu na pohlavie (napr. Marlène Schiappa – francúzska štátna tajomníčka pre rodovú rovnosť).

Vnímanie ideológie pansexuality

Vo svojej podstate je pansexualita stelesnením vízie tolerancie ľudí, bez ohľadu na všetky atribúty ich sociálnej, rodovej, pohlavnej a inej príslušnosti. Je akousi novou normou spoločnosti, odvolávajúcou sa na toleranciu rozmanitosti ľudskej bytosti. Čelí existujúcim predsudkom, diskriminácii, marginalizácii (znižovaniu významu) voči inakosti, pretože zo seba odhadzuje nánosy sociálnych nálepiek.

Odvrátená stránka identity

Pansexualita je často kritizovaná z neúplnosti vnímania človeka. Dá sa človek redukovať len na osobnosť bez svojej biologickej a sexuálnej stránky? V určitom bode je to filozofia tolerancie, ale na druhú stranu ide o vnímanie človeka oddeleného od svojej sexuálnej podstaty, ktorá je pre veľa ľudí bytostne dôležitá. Koncentrácia pozornosti na človeka len ako na súbor osobnostných a temperamentových charakteristík je podľa mnohých rovnako nesprávna, ako zameranie sa len na biologické a sexuálne ľudské prvky.


Zdroje textu: etymonline.com, martinkamensky.blog.sme.sk, them.us, T03-P-02 The philosophy of pansexuality. (Boom, J.), Bisexual and Pansexual Identities: Exploring and Challenging Invisibility and Invalidation. Routledge (Hayfield, N.), Who Adopts Queer and Pansexual Sexual Identities? (Morandini, J., Dar-Nimrod, I.), Safe Zones: Training Allies of LGBTQIA+ Young Adults. Rowman&Littlefield. (Poynter, K., J.)
Zdroje obrázkov: en.wikipedia.org/wiki/Pansexuality#, cs.wikipedia.org/wiki/Pansexualita#
Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →