Na to, že sú ženy na Slovensku nedocenené a ich odbornosť často podceňovaná, sme si už bohužiaľ zvykli. Diskriminácia voči ženám je u nás tak častá, že sa mnohí nad ňou ani nepozastavia. Tento naratív sa dostal aj do vysokej politiky, kde si našiel svoje miesto a bez problému sa tam usídlil. Všetci však vieme, že to nie je správne, no na miesto toho, aby sme s tým niečo urobili radšej strkáme hlavu do piesku. Existuje však organizácia, ktorá sa problému rodovej nespravodlivosti dlhodobo venuje.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Európsky inštitút rodovej rovnosti (European Institute for Gender Equality, EIGE) je Centrum Európskej únie o rodovej rovnosti. Pravidelne sa zaoberá rodovou rovnosťou v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách. Svoje výsledky zverejňujú skrz Európsky index rodovej rovnosti. Výsledky za rok 2023 vás možno prekvapia, či pozitívne alebo negatívne posúďte sami.

O čo sa vlastne EIGE snaží?

Na začiatok treba spomenúť, že je to nezávislé centrum, ktoré sa zaoberá výlučne rodovou rovnosťou. Ich cieľom je prispieť k tomu, aby sa v Európskej únií vytvoril priestor, kde majú ženy a muži rovnaké príležitosti rozvíjať svoj potenciál a podieľať sa na vedení našej spoločnosti. Taktiež ich nazbierané dáta, z mnohých výskumov, dokážu poukázať na problémy v jednotlivých krajinách a naviesť tak politických lídrov k väčšej aktivite. Avšak, nie všetci lídri majú reálny záujem pracovať na zlepšení rodovej rovnosti. Okrem snahy komunikovať o probléme s členskými štátmi EU, aktívne spolupracujú aj s medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami, univerzitami, výskumnými centrami a mnohými sesterskými agentúrami. Samotný index rodovej rovnosti poukazuje na oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie a zachytáva aj postupné zmeny v nastaveniach krajín.

Ako dopadli výsledky indexu rodovej rovnosti za rok 2023?

Index obsahuje 6 hlavných domén, z ktorých výsledky sa spriemerovali do výsledného skóre každej krajiny. Patria medzi ne– práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie. Krajiny v indexe mohli získať najviac 100 bodov, ktoré by znamenali, že krajina dosiahla plnohodnotnú rodovú rovnosť. Najmenej bolo možné získať len jeden bod, čo sa však počas celých osem ročníkov indexu ešte nestalo. Za rok 2023 sa na prvom mieste umiestnilo Švédsko, ktoré získalo 82.2 bodov. Aj keď sa to môže javiť ako úžasný výsledok, čo nikto nespochybňuje, pre Švédsko to však znamená pokles v porovnaní s rokom 2022. Najviac stratilo v oblasti času a zdravia. V indexe sa na poslednom mieste umiestnilo Rumunsko s výsledkom 56.1 bodov. Pre krajinu je to však vzrast od posledného indexu.

Aký výsledok dosiahlo Slovensko?

Slovensko sa v rebríčku z 27. krajín umiestnilo na 23. mieste. Celkovo získalo 59.2 bodov. Náš výsledok vzrástol oproti minulému roku o viac ako 3 body, čo malo za následok posun Slovenska o jedno miesto. Zo štvrtého miesta od konca sa teda dostalo na piate, čo neznie príliš vábne, no stále ide o čiastočné zlepšenie. Pod nami sa umiestnilo Grécko, Česko, Maďarsko a spomínané Rumunsko. Poďme sa ale pozrieť na samotné domény indexu.

Práca – 71,9 / 100

Táto oblasť skúmala, do akej miery môžu muži a ženy profitovať pri rovnakom prístupe k zamestnaniu a rovnako dobrým pracovným podmienkam. Za rok 2023 poskočila kvalita Slovenska v odvetví práce o viac ako 5 bodov. Samotný index práce zahrňuje viaceré podkategórie, ktorých údaje tvoria finálny výsledok. Zaujímavosťou je, že v oblasti kariérnych vyhliadok, sú na tom ženy a muži takmer rovnako. Dokonca predbehli aj štandard EU.

Peniaze – 74,2 / 100

Skúmaná bola miera rodovej nerovnosti v prístupe k financiám a ekonomická situácia žien a mužov. Slovensko oproti minulému roku zaznamenalo v tejto oblasti len mierny pokles. Keď sa však pozrieme na samotné podkategórie, zistíme že Slovensko ďaleko zaostáva za štandardom EU. Pri priemernom mesačnom zárobku zarábajú ženy na Slovensku o viac ako 300€ menej ako ich mužský kolegovia. Skutočný šok však príde pri porovnaní výsledkov s priemerom EU. Ženy na Slovensku sú ukrátené o viac ako tisíc eur mesačne. Pre správnosť treba však dodať, že priemerný muž na Slovensku taktiež stráda približne rovnakú sumu pri porovnaní so štandardom.

Vedomosti – 62,1 / 100

Oblasť vedomostí sa zameriavala rodovou nerovnosťou v dosiahnutom vzdelaní, účasťou na vzdelávaní, odbornou prípravou počas života a rodovou segregáciou. Jedným z ukazovateľov bol aj počet absolventov terciárneho vzdelávania. V terciárnom, teda vyššom odbornom a vysokoškolskom, vzdelávaní jasne dominovali ženy. Nad mužmi mali výrazný náskok a pri porovnaní so štandardom EU, zaostávali len minimálne. Jasné vedenie dosiahli aj v počte vysokoškolských študentov v odboroch vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, humanitných vied a umenia. Ich zastúpenie v týchto profesiách je, v porovnaní s EU, nadpriemerným. Napriek vysokému zastúpeniu v odboroch, ktoré formujú a zabezpečujú chod krajiny, zostávajú ženy naďalej nedocenené nie len finančne ale aj spoločensky.

Čas – 61,0 / 100

Meranie času, ktorý strávime starostlivosťou o druhých, domácimi prácami a spoločenskými aktivitami, nepriniesol prekvapivé výsledky. Povinnosť starať sa o deti, domácnosť a rodinu majú stále na starosti primárne ženy. V Slovenskej spoločnosti je tento stereotyp pevne zakorenený. Keď sa objaví prípad kde muž vyvíja rovnaké alebo vyššie množstvo energie na chod domácnosti a starostlivosť o deti, je spoločnosťou obdivovaný a cenený. Na druhej strane sa na ženy vzhliada prísnejšie a pri menšom ,,nespĺňaní si povinností“ sú kritizované a odsudzované. Nestretla som sa ešte s prípadom, kedy by bola žena ocenená a obdivovaná za jej starostlivosť. To, že si ako spoločnosť spomenieme na ženy v deň MDŽ a ich prácu ,,odmeníme“ karafiátom, je viac ako absurdné. Netvrdím, že by tento sviatok nemal byť oslavovaný, mali by sme naň však pozerať z inej perspektívy. Pripomenúť by sme si mali nespravodlivosti, ktoré sú páchané na ženách. Taktiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako môžeme zlepšiť podmienky a patrične začať s reálnymi riešeniami. To, že naženieme ženy do haly a odovzdáme im kvety, jednoducho nestačí. Je otázne kedy si naša spoločnosť uvedomí, že pekné prejavy v tomto prípade nestačia. Oveľa dôležitejšie sú činy, ktoré pomôžu situáciu zlepšiť.   

Moc – 31,1 / 100

Kategória moci sa zamerala na meranie vplyvu, ktorú majú ženy v rozhodujúcich pozíciách, politike, ekonomike a sociálnej sfére. V tejto oblasti sme získali najmenší počet bodov. Prekvapuje vás to? Myslím si, že väčšinu z nás nie. Táto skutočnosť sa často považuje za verejné tajomstvo. Je však tak spoločnosťou akceptované, že sa na tajomstvo ani nemusí hrať. V našej politike výrazne dominujú muži, nie je to však tým, že by sme mali nedostatok vzdelaných a schopných žien. Práve naopak, máme ich viac než dosť. Nedostávajú však dostatočný priestor, aby svoj potenciál využili. V kategórii podiel ministrov vo vláde, zastupujú ženy len 18% (len pripomínam, že to je prieskum za rok 2023). Čo sa týka podielu poslancov v parlamente, ženy tvoria len 22%. Presuňme sa ale do dnešného parlamentu, kde majú ženy historicky najväčšie zastúpenie, je ich 33. Smiešne číslo, pri porovnaní so zastúpením mužov, ktorých je 117.  Poďme sa však pozrieť na oblasť ekonomiky. Pri podiele členov predstavenstiev v najväčších spoločnostiach, dozorných radách a predstavenstvách, tvoria ženy len 25%. Úplnú dominanciu mužov nájdeme v podiele členov predstavenstva centrálnej banky, kde tvoria 100%.

Zdravie – 85,1 / 100

Najúspešnejšou doménou sa stala oblasť zdravia. Skúmali sa tri hlavné aspekty: zdravotný stav, zdravotné správanie a prístup k zdravotníckym službám. Pri zdravotnom správaní dominovali ženy, najmä v oblasti abstinencie od tabakových výrobkov a alkoholu. Naopak muži ich predbehli vo vykonávaní fyzických aktivít a v konzumácii ovocia a zeleniny.

Myšlienka na záver

Aj keď nedosahujeme najlepšie výsledky, stále vieme nájsť aj pozitíva. V doméne vzdelania sme sa umiestnili na výbornom 12. mieste. Predbehli sme aj krajiny ako Fínsko, Estónsko, Nemecko a Taliansko. Stále však zaostávame v oblasti financií a moci. Práve tu je nevyhnutná zmena systému, za účelom pokroku. Aj keď nesedíme vo vláde a nie sme ministrami, ktorí môžu spraviť najväčšiu zmenu, stále k nej vieme prispieť. Zapojiť sa môžeme najmä do odbúravania stereotypných narážok, ktoré sprevádzajú ženy po dlhé desaťročia. Koniec koncov pokiaľ sa nezmeníme ako spoločnosť, nebudeme napredovať v našich hodnotách a názoroch, nebude možný ani posun vpred. Stále však verím, že má naša krajina potenciál, ktorý len čaká na to kedy ho správne využijeme.  

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →